Nhảy tới nội dung

Nhập môn đọc mã máy (Binary Loading)

· 16 phút để đọc
Nguyễn Thành Trung
Nhà phát triển phần mềm

Đã bảo giờ bạn hỏi, "Làm thế quái nào hệ điều hành có thể đọc và hiểu các tệp chương trình?" không? Mở những tệp kiểu như .exe trong trình soạn thảo, mình chỉ thấy chi chít những dòng chữ dường như vô nghĩa mà nhỉ?

cmd.exe trong trình soạn thảo

Bài viết này sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Điều kiện

 • Hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++ và cách dùng công cụ theo dòng lệnh.
 • Một môi trường phát triển ứng dụng bằng C/C++ cho Windows. Mình khuyên dùng Visual Studio.
 • Các công cụ nasm, gcc, và objdump. Chúng có thể được cài trên mọi phiên bản Linux, bao gồm các bản chạy trên WSL.

Có gì trong một tệp chương trình

Một tệp chương trình (excecutable file) là một tệp lưu trữ chương trình máy tính.

Như đã được học, một chương trình gồm hai phần: lệnh (code) và dữ liệu (data). Hai thứ này cũng là những gì trong một tệp chương trình.

Ngoài ra, các tệp chương trình còn gồm các hướng dẫn giúp hệ điều hành chuẩn bị phần lệnh và dữ liệu, hầu hết nằm trong các "đầu mục vùng" (section headers). Bạn có thể sử dụng công cụ objdump để khám phá những đầu mục đó:

trung@DESKTOP-5OCA2N2:~$ objdump -h /bin/bash

/bin/bash: file format elf64-x86-64

Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn
0 .interp 0000001c 0000000000000318 0000000000000318 00000318 2**0
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
1 .note.gnu.property 00000030 0000000000000338 0000000000000338 00000338 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
2 .note.gnu.build-id 00000024 0000000000000368 0000000000000368 00000368 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
3 .note.ABI-tag 00000020 000000000000038c 000000000000038c 0000038c 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
4 .gnu.hash 00004cb8 00000000000003b0 00000000000003b0 000003b0 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
5 .dynsym 0000f168 0000000000005068 0000000000005068 00005068 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
6 .dynstr 0000a143 00000000000141d0 00000000000141d0 000141d0 2**0
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
7 .gnu.version 0000141e 000000000001e314 000000000001e314 0001e314 2**1
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
8 .gnu.version_r 000000f0 000000000001f738 000000000001f738 0001f738 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
9 .rela.dyn 0000e2e0 000000000001f828 000000000001f828 0001f828 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
10 .rela.plt 000014b8 000000000002db08 000000000002db08 0002db08 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
11 .init 0000001b 000000000002f000 000000000002f000 0002f000 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
12 .plt 00000de0 000000000002f020 000000000002f020 0002f020 2**4
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
13 .plt.got 00000030 000000000002fe00 000000000002fe00 0002fe00 2**4
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
14 .plt.sec 00000dd0 000000000002fe30 000000000002fe30 0002fe30 2**4
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
15 .text 000e573a 0000000000030c00 0000000000030c00 00030c00 2**4
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
16 .fini 0000000d 000000000011633c 000000000011633c 0011633c 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
17 .rodata 00019df0 0000000000117000 0000000000117000 00117000 2**5
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
18 .eh_frame_hdr 0000492c 0000000000130df0 0000000000130df0 00130df0 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
19 .eh_frame 0001c358 0000000000135720 0000000000135720 00135720 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
20 .init_array 00000008 00000000001529b0 00000000001529b0 001529b0 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
21 .fini_array 00000008 00000000001529b8 00000000001529b8 001529b8 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
22 .data.rel.ro 00002b20 00000000001529c0 00000000001529c0 001529c0 2**5
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
23 .dynamic 00000200 00000000001554e0 00000000001554e0 001554e0 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
24 .got 00000920 00000000001556e0 00000000001556e0 001556e0 2**3
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
25 .data 000087b0 0000000000156000 0000000000156000 00156000 2**5
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
26 .bss 0000afb0 000000000015e7c0 000000000015e7c0 0015e7b0 2**5
ALLOC
27 .gnu_debuglink 00000034 0000000000000000 0000000000000000 0015e7b0 2**2
CONTENTS, READONLY

Hay chúng ta có thể sử dụng công cụ này trên một tệp chương trình Windows

trung@DESKTOP-5OCA2N2:~$ objdump -h /mnt/c/Windows/System32/cmd.exe

/mnt/c/Windows/System32/cmd.exe: file format pei-x86-64

Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn
0 .text 0003463d 0000000140001000 0000000140001000 00001000 2**4
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
1 .rdata 00009602 0000000140036000 0000000140036000 00036000 2**4
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
2 .data 00001000 0000000140040000 0000000140040000 00040000 2**4
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
3 .pdata 00002568 000000014005c000 000000014005c000 00041000 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
4 .didat 000000a8 000000014005f000 000000014005f000 00044000 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
5 .rsrc 000084f8 0000000140060000 0000000140060000 00045000 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
6 .reloc 000001d0 0000000140069000 0000000140069000 0004e000 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA

Chú ý một số ghi chú gắn vào các vùng:

 • CODE: Vùng này chứa mã máy của chương trình.
 • DATA: Vùng này chứa dữ liệu.
 • READONLY: Vùng này nên là vùng chỉ đọc. Ghi chú này thường có trong hầu hết các vùng mã máy và một số vùng chứa dữ liệu bất biến.

Ngoài ra, chú ý một số tên vùng thường thấy:

 • .text: Một vùng chỉ đọc, thường chứa mã chương trình.
 • .data: Một vùng chứa dữ liệu, thường có thể viết được. Trong tệp, vùng này lưu trữ giá trị ban đầu của các biến.
 • .rodata or .rdata: Một vùng chứa dữ liệu bất biến, chỉ đọc được.

Định dạng ELF

Xem kỹ ví dụ của /bin/bash ở phía trên, ta có thể thấy định dạng tệp (file format) là elf64-x86-64. ELF (viết tắt cho Executable Linkable Format) là một định dạng chương trình phổ thông nhất, được dùng trong hầu hết các hệ điều hành trừ Windows (sử dụng định dạng Portable Executable) và macOS (sử dụng Mach-O).

Tổng quan về định dạng ELF

Mặc dù định dạng này có vẻ phức tạp với một loạt thông tin có ích trong các tình huống khác nhau, để tạo trình đọc đầu tiên, chúng ta chỉ cần quan tâm đến các phần sau.

Đầu mục tệp (File header)

Bao gồm thông tin chung về tệp. Nằm ở ngay đầu tệp chương trình.

 • e_ident[EI_MAG0] đến e_ident[EI_MAG3]: "Số thần" (magic number) của định dạng ELF: 0x7F, 'E', 'L', 'F'. 4 byte này được sử dụng để xác thực rằng tệp này đúng là tệp định dạng ELF.
 • e_entry: Điểm khởi đầu (entry point). Đây là con trỏ đến hàm bắt đầu của chương trình.
 • e_phoff: Con trò đến các đầu mục chương trình (program headers), so với vị trí bắt đầu của tệp.
 • e_phnum: Số lượng đầu mục chương trình.

Đầu mục chương trình (Program header)

Gồm các thông tin khác về chương trình được chứa trong tệp.

 • p_type: Loại đầu mục. Là một trình đọc đơn giản, ta chỉ cần quan tâm đến các đầu mục loại PT_LOAD.
 • p_flags: Loại bảo vệ bộ nhớ (memory protection) cho vùng. Sẽ được giải thích chi tiết trong các phần sau.
 • p_offset: Con trỏ đến dữ liệu đầu mục này đại diện cho, so với vị trí bắt đầu của tệp.
 • p_vaddr: Vị trí trong bộ nhớ mà vùng này cần được lưu vào.
 • p_filesz: Kích thước của dữ liệu trong tệp gốc. Dữ liệu này sẽ phải được trình đọc chuyển vào bộ nhớ.
 • p_memsz: Số byte vùng này chiếm khi trong bộ nhớ. Số này có thể lớn hơn p_filesz, trong trường hợp này hệ điều hành sẽ tự điền số 0 vào phần thừa.

Lú quá? Không lo, tất cả mọi thứ sẽ rõ hơn khi chúng ta bắt tay vào viết trình đọc.

Ánh xạ vùng nhớ (Memory mappings)

Thông thường, hệ điều hành chạy nhiều tiến trình (process) cùng dùng một tệp chương trình, kiểu như khi người dùng chạy hai cửa sổ cmd.exe khác nhau. Trong trường hợp này, việc đọc tệp và chép dữ liệu vào bộ nhớ được cấp bởi các hàm C++ thông thường sẽ khiến chương trình bị ghi lại nhiều lần trong RAM.

Để giải quyết vấn đề này, các hệ điều hành có một cơ chể để ánh xạ các trang nhớ vật lý (physical page, vùng nhớ lưu trữ trong RAM) thành các trang nhớ ảo (virtual pages, vùng nhớ được đặt trong miền địa chỉ ảo (virtual address space) riêng của mỗi tiến trình). Các trang nhớ vật lý có thể được thiết đặt để ánh xạ một tệp trên đĩa, hoặc không liên kết với bất kỳ tệp nào.

Ví dụ về ánh xạ

Để ánh xạ các tệp vào vùng nhớ, trên Windows, ta sử dụng hàm MapViewOfFile. Các hệ điều hành khác có hàm tương tự là mmap.

Hơn nữa, để phòng tránh dữ liệu quan trọng bị hủy hoại bởi lỗi lập trình, mỗi trang nhớ ảo thường được "bảo vệ" bằng một trong những giá trị sau:

 • READ (Đọc): Có thể đọc trang này.
 • WRITE (Viết): Có thể viết trang này.
 • EXECUTE (Tiến hành): Có mã máy trong trang này mà CPU có thể tiến hành.

Cố gắng truy cập (đọc, viết, chạy chương trình) trên một trang ảo mà không được cấp phép quyền tương ứng sẽ gây ra lỗi truy cập (access violation) (thông thường dẫn tới chương trình dừng đột ngột).

Giá trị p_flags trong đầu mục chương trình ELF hướng dẫn trình đọc cấp các quyền tương ứng cho các trang nhớ chứa dữ liệu sau khi đọc xong. Trên Windows, chúng ta có thể sử dụng hàm VirtualProtect cho thao tác này (mprotect trên hầu hết các hệ điều hành khác).

Xây dựng trình đọc

Để hiểu những phần lý thuyết trên, cùng nhau bắt tay vào làm một trình đọc ELF từ đầu nhé!

Do thực tế đã có quá quá nhiều trình đọc ELF cho Linux và các hệ điều hành UNIX khác, hãy làm một thứ khác biết chút: Một trình đọc ELF cho Windows.

Tạo dự án

Khởi động Visual Studio, chọn "Create a new project" trên cột bên phải, và tạo một chương trình C/C++ mới (Console App - C++).

Dự án C++ mới

Chú ý, ngôn ngữ của dự án được tạo phải là C++.

Thêm tệp elf.h

Windows không cung cấp sẵn các định nghĩa struct cần thiết để xử lý định dạng ELF. Ta cần phải lấy tệp định nghĩa tại đây và thêm vào dự án.

Tải tệp elf.h vào thư mục dự án. Sau đó, từ Solution Explorer (thường nằm bên phải màn hình), bấm chuột phải vào "Header Files", chọn Add -> Existing Item, rồi chỉ đến tệp định nghĩa mới tải.

Đọc tệp ELF

Trước tiên, xóa tất cả dòng mẫu trong tệp .cpp được tạo sẵn bởi Visual Studio.

Hãy thêm một vài dòng #include:

// Tránh trình biên dịch cảnh báo khi sử dụng `fopen`
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <Windows.h>

#include "elf.h"

Và thêm một vài #define hỗ trợ:

// Chọn loại `struct` ELF đúng tùy vào hệ điều hành 32 hay 64 bit.
#ifdef _WIN64
#define ElfW(type) Elf64_##type
#elif defined _WIN32
#define ElfW(type) Elf32_##type
#endif

Sau đó, viết hàm main của chương trình:

int main()
{
// r: "read" - Đọc
// b: "binary" - Tệp nhị phân
// Đặc biệt trên Windows, chúng ta phải nêu rõ chế độ nhị phân.
// Nếu không, hệ điều hành sẽ thực hiện một số biến đổi hữu ích cho tệp chữ,
// nhưng phá hỏng dữ liệu của tệp nhị phân.
FILE* elfFile = fopen("elf", "rb");

// Đọc đầu mục ELF

ElfW(Ehdr) header;
fread(&header, sizeof(header), 1, elfFile);

if (!IS_ELF(header))
{
fprintf(stderr, "Not an ELF file.\n");
return 1;
}

std::vector<ElfW(Phdr)> programHeaders(header.e_phnum);
fread(programHeaders.data(), sizeof(ElfW(Phdr)), header.e_phnum, elfFile);
}

Đến đây, chúng ta đã lấy được đầu mục ELF và đầu mục chương trình (program headers). Tiếp theo, hãy đọc và ánh xạ các vùng dữ liệu.

Ánh xạ các trang

Trên lý thuyết, các đầu mục chương trình có thể đưa ra bất kỳ quy tắc ánh xạ giữa vùng trong tệp và trang nhớ ảo. Tuy nhiên, để đơn giản hóa trình đọc của chúng ta, hãy đưa ra một vài giả định (thường đúng với đa số chương trình ELF sinh ra bởi trình biên dịch):

 • Dữ liệu được chỉ bởi đầu mục chương trình vừa ở trong các vùng tệp liên tiếp, vừa cần phải đặt vào các trang nhớ ảo liên tiếp.
 • Đầu mục chương trình đầu tiên chỉ vào đầu của tệp ELF (p_offset == 0).
 • Hầu hết đầu mục có p_filesz bằng p_memsz, trừ một vùng cuối với p_memsz lớn hơn. Phần cuối này thường là phần .data có thể viết được, khi một bộ phận được khởi tạo trước với dữ liệu và còn lại được điền 0.

Biết rằng các đầu mục nằm trong một vùng nhớ ảo liên tiếp, hãy xác định vùng đó dùng một vòng lặp qua các đầu mục:

  // Đọc các đầu mục chương trình và xác định vị trí của tệp chương trình trong bộ nhớ.

uintptr_t minAddr = -1;
uintptr_t maxAddr = 0;

for (const auto& programHeader : programHeaders)
{
if (programHeader.p_type != PT_LOAD)
{
continue;
}

minAddr = min(minAddr, programHeader.p_vaddr);
maxAddr = max(minAddr, (programHeader.p_vaddr + programHeader.p_memsz));
}

Sau đó, ta có thể làm chút tà đạo Win32 để đặt tệp vào bộ nhớ:

  // Lấy một HANDLE Win32 cho tệp

HANDLE elfFileHandle = CreateFile(L".\\elf",
GENERIC_READ | GENERIC_EXECUTE,
FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
NULL,
OPEN_EXISTING,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
NULL);

// Lấy một HANDLE cho vùng ánh xạ tệp

HANDLE elfFileMappingHandle = CreateFileMapping(elfFileHandle,
NULL,
PAGE_EXECUTE_READ,
0,
0,
NULL);

// Đặt vùng ánh xạ này vào bộ nhớ

MapViewOfFileEx(
elfFileMappingHandle,
FILE_MAP_READ | FILE_MAP_EXECUTE | FILE_MAP_COPY,
0, 0,
maxAddr - minAddr,
(void*)minAddr
);

Phần đáng chú ý nhất ở đây là cách CreateFile được gọi chỉ với quyền đọc/chạy (GENERIC_READ | GENERIC_EXECUTE). Chúng ta không muốn (và có khi không thể) viết bất kỳ dữ liệu nào về tệp chương trình, khiến cho dữ liệu của tệp bị hỏng. Tuy nhiên, như đã bàn ở trên, một số phần, như vùng chứa phần .data, cần được đặt vào bộ nhớ với quyền đọc/viết. Để tạo một vùng đọc/viết lưu các thay đổi vào RAM mà không ảnh hưởng đến tệp chương trình gốc, chúng ta thêm FILE_MAP_COPY vào MapViewOfFileEx cùng với các tham số quyền khác. Điều này khiến hệ điều hành sử dụng kỹ thuật chép khi viết (copy-on-write) cho vùng nhớ này.

Để hiểu sâu về công dụng của những hàm này, bạn có thể đọc các trang hướng dẫn tương ứng:

Bảo vệ các trang

Sau MapViewOfFileEx, tất cả bộ nhớ mới đặt được cấp phép đọc/viết/chạy. Điều này thường là ngoài ý muốn do chúng ta hiếm khi cần sửa mã chương trình hay cho CPU chạy vào các vùng chứa dữ liệu.

Để sửa điều này, ta sẽ lặp qua các đầu mục chương trình lại một lần nữa và thiết lập tham số bảo vệ thích hợp và các vùng nhớ tương ứng bằng hàm VirtualProtect.

  // Thiết đặt tham số bảo vệ trang

const auto ElfProtectionToWindows = [](ElfW(Word) elfFlags)
{
static const int table[2][2][2] =
{
// Không chạy được
{
// Không viết được
{ PAGE_NOACCESS, PAGE_READONLY },
// Viết được
{ PAGE_WRITECOPY, PAGE_WRITECOPY }
},
// Chạy được
{
// Không viết được
{ PAGE_EXECUTE, PAGE_EXECUTE_READ },
// Viết được
{ PAGE_EXECUTE_WRITECOPY, PAGE_EXECUTE_WRITECOPY }
}
};

return table[(bool)(elfFlags & PF_X)][(bool)(elfFlags & PF_W)][(bool)(elfFlags & PF_R)];
};

for (const auto& programHeader : programHeaders)
{
if (programHeader.p_type != PT_LOAD)
{
continue;
}

unsigned long oldProtect;
VirtualProtect(
(void*)programHeader.p_vaddr,
programHeader.p_memsz,
ElfProtectionToWindows(programHeader.p_flags),
&oldProtect
);
}

Lưu ý rằng ElfProtectionToWindows không thể dịch đúng tham số bảo vệ nếu tham số ELF có PF_W mà không có các giá trị khác (hay nói cách khác, vùng chỉ cấp quyền viết, không cấp quyền đọc). Trong trường hợp này, tham số bảo vệ tương ứng của Windows sẽ cấp quyền đọc/viết. Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng do các vùng chỉ viết rất hiếm, và trong hầu hết các CPU, việc cấp quyền viết cho một trang nhớ ảo sẽ tự động cấp quyền đọc chính trang đó.

Nhảy đến vị trí bắt đầu

Với chương trình đã nằm trong bộ nhớ, hãy chạy nó nào!

  // `entry`` là con trỏ tới một hàm không nhận tham số và trả về `int`.
int (*entry)() = (int (*)())header.e_entry;

return entry();

Thông thường, chương trình sẽ không quay lại hàm main() sau khi entry() được gọi, do đa số chương trình sẽ có câu lệnh khiến hệ điều hành dừng tiến trình tại cuối hàm bắt đầu. Tuy nhiên, do chúng ta không thể dùng lệnh hệ thống (syscall) exit của Linux khi chạy mã trên Windows, ta sẽ tạo một tệp ELF đặc biệt. Chương trình này sẽ đơn giản là trả về hàm sau khi chạy xong.

Xây trình ELF thử nghiệm

Đã có trình đọc, giờ chúng ta cùng tạo một chương trình tối giản để thử nghiệm:

global _start

section .text
_start:
mov rax, 0
ret

Trên một máy Linux, biên dịch đoạn hợp ngữ này bằng:

nasm -felf64 elf.s -o elf.o
gcc elf.o -o elf -static -nostdlib

Nếu không thể tự xây chương trình này, bạn có thể tải xuống ở đây.

Chương trình này không làm bất cứ điều gì ngoài trả về một số 0 để báo thành công.

Ở giai đoạn này, ta không thể đưa các chương trình Linux thông thường vào trình đọc của chúng ta vì:

 • Trình đọc của chúng ta không thể xử lý các tệp ELF phức tạp hơn. Những tính năng quan trọng nhất là điều chỉnh vị trí (relocation) và tìm kiếm các tệp chương trình động (dynamic object resolution).
 • Chương trình Linux không thể chạy trực tiếp trên Windows do giao diện mã chương trình (ABI - Application Binary Interface) không tương thích. Nói cách khác, Windows thường không có chính xác những gì các chương trình được xây cho Linux cần.

Sau khi xây, hãy thêm tệp này vào dự án, bằng cách chép nó vào thư mục dự án, bấm chuột phải vào dự án trong Solution Explorer, chọn Add -> Existing Item, và chỉ đến tệp tên elf.

Mọi thứ sẽ hoạt động trơn chu, và chương trình sẽ trả về 0!

Lần chạy thành công

Kết luận

Làm theo bài viết này, mọi người chắc chắn sẽ viết được một trình đọc ELF của riêng mình rồi chứ, hay thậm chí có thể làm cho những định dạng khác mình yêu thích như PE và Mach-O (chúng hơi khác, nhưng vẫn theo những nguyên lý chung).

Dự án mẫu được đăng trên GitHub.

Nếu mọi người thích trang của mình và muốn mình mở rộng chủ đề này hơn trong tương lai, hoặc có bất kỳ ý tưởng đóng góp nào, cho mình xin một lời bình luận nhé.

Hãy đón xem những bài hướng dẫn tiếp theo của mình! Trong thời gian này, hãy xem một số tài liệu hữu ích dưới đây (nếu bạn không ngại tiếng Anh!):